შპს "ქრიზოლითი +" არის A ტიპის ინსპექტირების ორგანო (ცნობილი როგორც "ექსპერტიზის ბიურო"), რომელიც დაარსდა 2014 წელს და 2016 წლიდან მიღებული აქვს ISO/IEC 17020:2012/2013 საერთაშორისო და ეროვნული სტანდარტით აკრედიტაცია. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი საქმიანობა აღიარებულია როგორც ეროვნულ, ისე საერთაშორისო დონეზე, როგორც მიუკერძოებელი, დამოუკიდებელი და კონფიდენციალური შესაბამისობის შეფასება/ინსპექტირება. ამჟამად, ქრიზოლითი+ აკრედიტირებულია შემდეგ სფეროებში:

  • ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ინსპექტირება
  • ობიექტის სამშენებლო სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობა – ინსპექტირება
  • შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირება (მათ შორის ფორმა N2‐ ის მიხედვით)
  • სამშენებლო ობიექტის პროექტის (შენობების, ნაგებობების, ხიდების, ჰიდროტექნიკური ნაგებობების, საავტომობილო გზების და სხვა ხაზობრივი ნაგებობების )ან პროექტის ნაწილის მოქმედ დოკუმენტებთან შესაბამისობის შეფასება /ინსპექტირება. მათ შორის: საინჟინრო ქსელები (წყალმომარაგება, კანალიზაცია ,წყალანირება) და მათი ტექნოლოგიური ნაწილი; საინჟინრო ქსელები (ვენტილაცია, კონდიცირება, გათბობა) და მათი ტექნოლოგიური ნაწილი; ხიდები; არქიტექტურული ნაწილი; კონსტრუქციული ნაწილი; საინჟინრო გეოლოგიური კვლევა/დასკვნა.

შპს "ქრიზოლითი +"-ს პროფესიონალიზმს განსაზღვრავს მისი თანამშრომლების და ტოპ მენეჯმენტის ინტელექტი, გამოცდილება და იმ ღირებულებებისადმი ერთგულება, რაც როგორც აკრედიტირებულ ორგანიზაციას, ვალდებულებად აქვს მიღებული.

შპს "ქრიზოლითი +"-ს დაფუძნების იდეა ეკუთვნის მურად ახვლედიანს. 2014 წელს, როდესაც ორგანიზაცია ახლად შექმნილი იყო, თანამშრომლების რაოდენობა არ აღემატებოდა 5-ს. დღეს, 10-ზე მეტი მოწვეული ექსპერტის გარდა, ორგანიზაციაში სრულ განაკვეთზე დასაქმებულია 35-მდე თანამშრომელი, მათ შორის მშენებელ-ინჟინრები, გეოლოგები, არქიტექტორები, კონსტრუქტორები, საინჟინრო ქსელების ექსპერტები, საავტომობილო გზების ინჟინრები, და ადმინისტრაციული საქმის წარმოების სპეციალისტები.

 

Project Image