ქვემოთ იხილეთ განახლებული კანონმდებლობა, დაკავშირებული ექსპერტიზა & მშენებლობასთან:

დოკუმენტი #6157-Iს
დოკუმენტი #1876-IIს