სამშენებლო ობიექტის პროექტის ან პროექტის ნაწილის მოქმედ დოკუმენტებთან შესაბამისობის შეფასება/ინსპექტირება, შეიძლება დაჭირდეს დამკვეთს, რათა დარწმუნდეს პროექტის ნორმატიულ დოკუმენტებთან შესაბამისობაში, მიიღოს რეკომენდაციები სფეროს ექსპერტისგან და მოიყვანოს პროექტი სისრულეში, რათა თავიდან იქნას აცილებული არასასურველი შედეგები.

ინსპექტირების პროცესში ძირითადად მოწმდება:

 • საწყისი მონაცემების და საინჟინრო კვლევების მასალების სისრულე;
 • პროექტის შესაბამისობა ტექნიკურ დავალებასთან;
 • პროექტში არსებული სხვადასხვა ტექნიკურ/ტექნოლოგიური ნაწილების ურთიერთთავსებადობა;
 • პროექტის შესაბამისობა ნორმატიულ-ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან.

ჩვენი ორგანიზაცია, ამჟამად აკრედიტირებულია პროექტის შემდეგ ნაწილებში:

 • შენობა-ნაგებობების;
 • ხიდების;
 • ჰიდროტექნიკური ნაგებობების;
 • საავტომობილო გზები;
 • წყალმომარაგება, კანალიზაცია ,წყალანირება და მათი ტექნოლოგიური ნაწილი;
 • ვენტილაცია, კონდიცირება, გათბობა და მათი ტექნოლოგიური ნაწილი;
 • არქიტექტურული ნაწილი;
 • კონსტრუქციული ნაწილი
 • საინჟინრი გეოლოგიური კვლევა/დასკვნა
 • და სხვა ხაზობრივი ნაგებობები