ბრტყელი წამწეების (ფერმების) გაანგარიშების საფუძვლები – შესავალი

შესავალი

სტრუქტურას, რომელიც შექმნილია ბოლოებით შეერთებული ელემენტებისგან რათა შეიქმნას მყარი სტრუქტურა ეწოდება წამწე (იგივე ფერმა, იხ სურათი 1). Read more